Download references

Open Access Highly Accessed Open Badges

Spatial epidemiology and spatial ecology study of worldwide drug-resistant tuberculosis

Yunxia Liu, Shiwen Jiang, Yanxun Liu, Rui Wang, Xiao Li, Zhongshang Yuan, Lixia Wang and Fuzhong Xue*

International Journal of Health Geographics 2011, 10:50  doi:10.1186/1476-072X-10-50

Include


Format